Kampania Samopomoc Pomaga

Kampania Samopomoc Pomaga to działania prowadzone na terenie całego województwa lubuskiego, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat narastającej potrzeby zapewnienia emocjonalnego i psychologicznego wsparcia osobom starszym.

Kampania ma na celu podnoszenie świadomości, a także zachęcenie Lubuszan do prowadzenia w swoich środowiskach lokalnych samopomocowych działań zapewniających seniorom na danym terenie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, którego potrzebują.  Na kampanie składać się będą intensywne działania w Internecie i portalach społecznościowych, kolportaż plakatów i ulotek, przekazanie notek prasowych do lokalnych i regionalnych mediów, organizacja Lubuskiego Forum Samopomoc Pomaga oraz nagranie programu TV na temat potrzeb seniorów związanych z kryzysami i problemami wieku starczego oraz samopomocowych sposobach ich rozwiązywania. Dzięki tym działaniom mamy nadzieję zwrócić uwagę społeczności regionalnej na ten problem oraz zachęcić ich do tworzenia w swoich środowiskach lokalnych samopomocowych ruchów na rzecz seniorów.